27 May 2020

Episode: 996

1. "Edno sa ludo izruka" - Folklorna formatsiya "Karlak 2015" - gr. Asenovgrad

2. "Stanuvay doyke" - Folklorna formatsiya "Karlak 2015" - gr. Asenovgrad

3. Tantsov blok - Tantsov folkloren klub "Hisarski ritmi" kam NCH "Ivan Vazov - 1904 gr. Hisarya" - gr. Hisarya

4. "Stoyan i Stana dva bratya" - Grupa za avtentichen folklor "Klabuchka kitka" kam NCH "Kryuger Nikolov - 1922" - s. Peshtera, obsht. Zemen

5. "Provikna se Neda" - Grupa za avtentichen folklor "Klabuchka kitka" kam NCH "Kryuger Nikolov - 1922" - s. Peshtera, obsht. Zemen

6. "Slantseto treperi" - Grupa za avtentichen folklor "Klabuchka kitka" kam NCH "Kryuger Nikolov - 1922" - s. Peshtera, obsht. Zemen