20 September 2020

Episode: 371

1. "Kitka ot rodopski narodni pesni" - Grupa za avtentichen folklor kam NCH "Razvitie - 1873" - gr. Peshtera

2. "Privitalyniy" - Tantsov sastav "Barvi" - gr. Sambir, Ukrayna

3. "Kraydunavski tants" - Mladezhki tantsov sastav "Severnyatsi" kam NCH "Samoobrazovanie 1894" - s. Selanovtsi, obsht. Oryahovo

4. "Kas tur mežā brakšķināja" - Folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam Kulturen tsentar - gr. Yekabpils, Latviya

5. "Skaistmāsiņa" - Folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam Kulturen tsentar - gr. Yekabpils, Latviya

6. "Pastalnieku dancis" - Folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam Kulturen tsentar - gr. Yekabpils, Latviya