24 September 2020

Episode: 1012

1. "Pozaspa li, Yagodo" - Zhenski naroden hor kam NCH "Badnina - 1982" - gr. Sofiya

2. "Rosna mi, rosna, rositse" - Zhenski naroden hor kam NCH "Badnina - 1982" - gr. Sofiya

3. "Pazardzhishka kopanitsa" - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "N. Y. Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski

4. "Kamishitsa" - Tantsova formatsiya "Trake" kam NCH "N. Y. Vaptsarov - 1924" - gr. Stamboliyski

5. "Stoyna na mama tihom produma" - Kolektiv "Mladi talanti" kam NCH "Arif Dzhenin - 1961" - s. Glogovo, obsht. Teteven

6. "Rano e ranila, Nine" - Ivelina Andreeva kam NCH "Arif Dzhenin - 1961" - s. Glogovo, obsht. Teteven

7. Pesni i tantsi ot Harvatiya - Folkloren ansambal kam Kulturno-prosvetno druzhestvo "Pušća" - gr. Zagreb, Harvatska