1. Tants "Komiti" - Ansambal "Pirin" - gr. Blagoevgrad

2. Miks ot planinski tantsi - Folkloren tantsov ansambal "Poligrodzhiyanie" kam Poznanski Tehnologichen Universitet - Pshezmerovo, Polsha

Facebook Twitter