11 June 2020

Episode: 358

1. "Kolaybelynaya" - Dmitriy Raytov i Anastasiya Fomina kam Sankt-Peterburgski darzhaven institut za kultura - gr. Sankt-Peterburg, Rusiya

2. "Rapsodiya" - Dmitriy Raytov i Anastasiya Fomina kam Sankt-Peterburgski darzhaven institut za kultura - gr. Sankt-Peterburg, Rusiya

3. "Varnenski tants" - Grupa za narodni tantsi "Trakiya - 2" kam NCH "Hristo Botev - 1902" - gr. Dimitrovgrad

4. "Dva se roda srodyavat" - Folklorna pevcheska grupa "Valshebni zvutsi" kam NCH "Zora - 1990 g." - s. Pobeda, obsht. Dolna Mitropoliya

5. "Folk song Medley" - Mindzhi Kim i Seyyan Huang kam Ansambal "Yulguem" - gr. Seul, Yuzhna Koreya

6. "Sokol mi litna" - Folklorno trio "Avliga" kam NCH "Peyo Kracholov Yavorov - 1978" - gr. Dupnitsa

7. "Shopska kitka" - Folklorno trio "Avliga" kam NCH "Peyo Kracholov Yavorov - 1978" - gr. Dupnitsa

8. "Daugaviņa lielījās" - Folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam NPO "TDK Pastalnieki" - Yekabpils, Latviya

9. "Stabulīte" - Folklorna tantsova grupa "Pastalnieki" kam NPO "TDK Pastalnieki" - Yekabpils, Latviya