3 March 2019

Episode: 913

1. "Na horishteto" - Representative ensemble "Voyvodintsi" at "Videlina - 1928 - s. Voyvodinovo" Community center - Voyvodinovo village, Bulgaria
2. "Voyvodo, voyvodo" - Folklore trio "Avliga" at "Peyo Kr. Yavorov -1978" Community center - Dupnitsa, Bulgaria
3. "Shopski tants" - Dance group "Praznik" at Sandanski Municipality - Sandanski, Bulgaria