20 June 2020

Episode: 547

1. "Dos, Dos" - Hor "Harmoniya" kam NCH "Sv. Paisiy Hilendarski - 1927 g." - s. Kralev dol, obsht. Pernik

2. "Bogdan Bogdanke govori" - Grupa za avtentichen folklor kam NCH "Todor Draganov Pashkulov - 1928 g. s. Staro Zhelezare" - s. Staro Zhelezare, obsht. Hisarya

3. Iz Tantsov spektakal "Legenda za maslodaynata roza" - Grupa za avtentichen folklor i Tantsov sastav "Trakiyka" kam NCH "Geo Milev-1907g." - s. Starosel, obsht. Hisarya

4. Fragment ot "Shopska syuita" - Tantsov sastav "Srednogorski polah" - gr. Ihtiman, obl. Sofiya