18 September 2019

Episode: 963

1. "Mari, Rado" - Kvartet "Gabrovo" kam NCH "Hristo Botev - 1923" - s. Draganovtsi, obsht. Gabrovo

2. "Mari, Mariyke" - Kvartet "Gabrovo" kam NCH "Hristo Botev - 1923" - s. Draganovtsi, obsht. Gabrovo

3. "Sirma za voda" - Kvartet "Gabrovo" kam NCH "Hristo Botev - 1923" - s. Draganovtsi, obsht. Gabrovo

4. "Lyube Tudoro" - Kvartet "Gabrovo" kam NCH "Hristo Botev - 1923" - s. Draganovtsi, obsht. Gabrovo

5. "Folklorna impresiya" - Kvartet "Gabrovo" kam NCH "Hristo Botev - 1923" - s. Draganovtsi, obsht. Gabrovo