5 June 2019

Episode: 948

1. "Glava li te boli" - Mazhka folklorna grupa "Zmeychani" - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

2. "Momne le" - Mazhka folklorna grupa "Zmeychani" - s. Zmeytsa, obsht. Dospat

3. "Priemstvenost" - Detski tantsov sastav "Izvorche" i Zhenska tantsova formatsiya "Svetlina" kam NCH "Svetlina - 1928 - Manastirishte" - s. Manastirishte, obsht. Hayredin

4. "Maro le mari hubava" - Folklorna grupa "Sharena kitka" kam NCH "Zemedelets - 1900" - s. Velino, obsht. Shumen

5. "Snoshti Damyan sardit doydi" - Kvintet "Veselie" kam NCH "Zemedelets - 1900" - s. Velino, obsht. Shumen

6. "Tamen se oblak" - Kvintet "Veselie" kam NCH "Zemedelets - 1900" - s. Velino, obsht. Shumen

7. "Shopski tants" - Mladezhki tantsov sastav "Trakiyka“ kam NCH "Probuda 1908" - s. Popovitsa, obsht. Sadovo