1 October 2018

Episode: 893

1. “Molitvu proliyu” - Church choir “Lidiya Dushek” - Varna, Bulgaria
2. “Otche nash” - Akademic chamber choir “Rozhdestvo - Tver, Russia
3. Custom "Harizvane na dete"
4. “Denem i noshtem” - Male folklore group “Zmey Goryanin” at “Fakel” Community center - Zverino village, Bulgaria