6 January 2019

Episode: 906

1. „Hvalite Gospoda s nebes“ - Mixed chamber choir at „Razvitie - 1869" Community center - Dryanovo, Bulgaria
2. „Donka za voda hodila" - Korneliya Aleksandrova at „Trudolyubie 1884“ Community center - Byala, Bulgaria
3. „Tragne mome za voda" - Kalinka Racheva at „Parashkev Tsvetkov - 2003" Community center - Pleven, Bulgaria
4. „Mama Yordanka pleteshe" - Nedelya Petkova at „Svetlina - 1914" Community center - Oreshets village, Bulgaria
5. Obichay „Zameski“ - Group for spring folklore at „Probuda - 1910“ Community center - Stransko village, Bulgaria
6. „Yordan na porti stoeshe“ - Folklore group „Manista” at „Zora - 1928“ Community center - Karamanite village, Bulgaria