23 May 2018

Episode: 900

1. „Ne hvalyam ti se, yunache“ – Group for authentic folklore "Dyado, baba i vnuche" at "Otets Paisiy - 1909" Community center - villige Malevo, Bulgaria
2. „Ot men ti izin, yunache“ – Group for authentic folklore "Dyado, baba i vnuche" at "Otets Paisiy - 1909" Community center - villige Malevo, Bulgaria
3. „Graovsko“ - Dance club "Shturo malevche" at "Otets Paisiy - 1909" Community center - villige Malevo, Bulgaria
4. „Vaklyosho lyo, batyova“ – Male Folklore Group „Zmeychani“ at „Hristo Botev – 1950 g.“ Community center – villige Zmeitsa, Bulgaria
5. „Ruske le, mome“ – Male Folklore Group „Zmeychani“ at „Hristo Botev – 1950 g.“ Community center – villige Zmeitsa, Bulgaria
6. “Chanakchiysko” - Folklore Club "Horo" - Veliko Tarnovo , Bulgaria
7. “Kopcheto” - Folklore klub "Horo" - Veliko Tarnovo, Bulgaria 
8. „Tants predi kazarmata” - Folklore ensemble „Krakovienka˝ - Krakovani, Slovakia